Deklaracja dostępności Centrum Sportu Szamotuły

Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Sportu Szamotuły.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie internetowej pliki do pobrania w formatach PDF i DOCX nie są dostępne cyfrowo w całości: nie wszystkie dokumenty PDF posiadają tytuły.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brakuje odpowiedniej struktury nagłówków.
 • Niektóre strony nie posiadają głównego punktu orientacyjnego i niektóre elementy strony znajdują się poza obszarami orientacyjnymi.
 • Część stron posiada błędy w kodzie html.

Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Dokumenty PDF, DOC, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes Zarządu Rafał Krzykała.
 • E-mail: sekretariat@csszamotuly.pl
 • Telefon: 61 29 21 485

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. Rafał Krzykała
 • Adres: Ul. Sportowa 6 , 64-500 Szamotuły
 • E-mail: b.weglewski@csszamotuly.pl
 • Telefon: 61 29 21 485

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie (jest dostępny podjazd) oraz drzwi
  wejściowe otwierane ręcznie
 3. Budynek jest trzy poziomowy dostęp na poziom -1, 0, 1 dla niepełnosprawnych zapewnia
  winda, wejście na poziom 2 ze względu na schody nie jest przystosowane dla osób
  niepełnosprawnych
 4. Budynek nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych itp.
 5. W odległości 1m znajduje się parking z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób dla osoby
  niepełnosprawnych
 6. Prezes zarządu wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.