RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. na podstawie zainteresowania ofertą Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO)
e) w celu promocji działalności Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest prezes Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ? przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku jest Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., ul. Sportowa 6, 64-500 Szamotuły

2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ? e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:

a) rejestracji zdarzeń, celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku oraz najbliższym otoczeniu budynku Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.
b) zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury i zasobów należących do Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki celem realizacji zadań serwisowych urządzeń rejestrujących.

5) Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku przechowywane będą maksymalnie przez okres 30 dni

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych
b) do ograniczenia przetwarzania
c) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora ? przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
W celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-c) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

© Copyright 2024 by Centrum Sportu Szamotuły | implemented by webest